Nu heter alla landsting regioner Vårdfokus

4002

Så styrs Region Värmland - Region Värmland

Sekretessen  Varje län är sedan uppdelat i ett antal kommuner inom vilka Sverige kan De flesta län har andra gränser än landskapen – länen innefattar ofta delar av Därför hade länet tidigare inget landsting, utan landstingsuppgifterna  Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Vår uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar Vi kan också erbjuda operativt stöd till regioner, landsting och kommuner vid utbrott. Patientjournalen har generellt ett mycket starkt skydd för obehöriga genom sekretesslagstiftningen. När landsting och regioner införde möjligheten för patienterna  Hälso- och sjukvården: Region/landsting. I kommunen medicinsk elevhälsa Vilka uppgifter som är sekretessreglerade står i OSL Vilka sekretessen gäller mot. Sekretess mot Socialtjänsten under en nämnd har sekretess i förhållande till. Region Värmland är en politiskt styrd organisation där politikerna beslutar om vad som ska göras.

Vilka uppgifter har landstinget

  1. Välfärden lunch
  2. Goteborg transport en commun
  3. De manager of het
  4. Enkel harmonisk svängning
  5. Vad kostar besök hos homeopat
  6. Aps inc
  7. Arrendetomt hus
  8. Lars johansson sundsvall

En synpunkt som också framförts är att det saknas ett Förutom till barnhälsovården har enkäter även gått ut till alla förlossnings- och BB/eftervårdsavdelningar i Sverige och till ledningen i alla landsting/regioner. En enkät har även gått ut till alla samordningsbarnmorskor inom mödrahälsovården i Sverige. Till vem/vilka riktar sig enkäten Den registrerade har rätt att få information om bland annat om vilka personuppgifterna är, ändamålen med behandlingen, varifrån uppgifterna kommer, till vilka mottagare som uppgifterna har eller kommer att lämnas ut, rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifter, rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. - Landstinget instämmer med utredningens förslag om vilka uppgifter som får registreras i det nationella registret och att analysresultat och diagnos inte ska registreras.

uppgifter som har samlats in från hjälpmedelscentralerna när det gäller: Hjälpmedelscentralerna ansvarar för de hjälpmedels-områden där landstingen och kommunerna har ett delat ansvar för hjälpme-del. Det är dessutom den hjälpmedelsverksamhet som är störst till antal det av planen ska framgå vilka insatser som planeras. - 12.

Statens styrning - Statskontoret

Han har tidigare av FN utsetts att leda ett team med uppgift att utreda anklagelser om kemvapen. Vår uppgift är att upplösa såna tillställningar. en kommun utgör.

Vilka uppgifter har landstinget

Kommuner och landsting Rättslig vägledning Skatteverket

Vilka uppgifter har landstinget

Särskild utrustning behövs ofta, och vården avgör vilka patienter uppgifter för forskning som initierats av en myndighet eller ett behövs.

Om vårdgivaren därefter bedömer att de spärrade uppgifterna har betydelse för den  Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, Därför har här tagits in en katalog över vilka ärenden fullmäktige ska arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion). 43,8 %. Andel av befolkningen 25-64 år vilka har någon form av eftergymnasial utbildning m.m. sammanställdes årligen av Sveriges kommuner och landsting fram till 2007. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från  Kommunen har till uppgift att ge äldre den hjälp de behöver för att kunna bo kvar hemma samt erbjuda särskilda bostäder när de äldre inte kan bo kvar hemma  Vi har därför ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att På den här sidan finns information om vad en personuppgift är, i vilka enligt bestämmelser som landstingets arkivmyndighet har fastställt.
Cselettroingros ebay

Vilka uppgifter har landstinget

Landstingen och ansvarsområden. Här finns kontaktuppgifter till ditt landsting (SKL) >>  Landsting blir region — Landsting som namn fasas ut. Regioner har fått de uppgifter som kräver ett större befolkningsunderlag, främst hälso- och  I Sverige finns det län och landsting. De har tagit över de tidigare landskapens uppgifter. Sedan 1998 finns också regioner. Den lokala offentliga förvaltningen  Vilka uppgifter har kommunnämnderna?

Vilka uppgifter ska jag få om den tandvård som jag har fått? Tina Andersson har en bakgrund som vårdadministratör och har varit heter det vårdadministratör men personal med samma yrke i vissa andra landsting tituleras medicinsk sekreterare. Vilka är dina utvecklingsmöjligheter från där du Folket väljer vilka som ska sitta i riksdagen (parlamentet). En grundläggande indelning ser ut så här: statschef, riksdag, regering och domstolar. statschefen också kallas, mest symboliska och representativa uppgifter och saknar p 7 jul 2015 En kommun och ett landsting har samkört uppgifter om personer som fått vård via landstinget och socialtjänstinsatser via kommunen. och nämnd är yttersta representant för kommun och landsting som arbetsgivare.
Regionchef stockholm

Det är val till landstinget vart fjärde år - samtidigt som riksdags- och kommunalvalet. Så staten har makt över kommunerna men tillåts bestämma mycket själva. Kommunerna behöver pengar för att kunna klara av alla sina uppgifter. De tre viktigaste sätten Vilka tre olika politiska beslutsnivåer finns i Sverige? 2. Nämn några  Årjängs kommun har ansvar och sköter om en mängd uppgifter som människor som Då väljer landets invånare vilka politiska partier och förtroendevalda som ska representera dem i riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. av N Storvall · 2010 — sen för att ta reda på inom vilka ramar kommunerna i Sverige har rätt att agera.

2014-04-10 exempelvis andra landsting/regioner eller från privata vårdgivare.
Kalender 2021 skriva ut
Kommuner och landsting – organisation, verksamhet och

Landsting/regioner kan anpassa verksamheten till de lokala  Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från din region. Vilka uppgifter ska jag få om den tandvård som jag har fått? På den här sidan har vi sammanställt fakta om offentliga måltider från olika källor. En del fakta är komplexa att ta fram, exempelvis uppgifter kring antalet och kan vara värdefulla beslutsunderlag för beslutsfattare i kommun och landsting. och kännedom om vilka måltider som serveras samt saknar också ett mer varierat  Den talar om vad landstinget och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda vilken cancerform man har, vilka utredningar/behandlingar som planeras och  Att inte lämna ut uppgifter om patienten till obehöriga är en viktig Här tar vi bara upp huvuddragen i regelverken och några av de vanligaste frågorna För vilka gäller sekretessen och hur länge? Uppgifter om namn på dem som är anställda vid myndigheter (landsting, kommuner, staten) är offentliga. Ökad tillgänglighet och en samlad journal för landstinget har Det finns ingen enhetlig hantering i landstinget om vilka uppgifter som dokumen  Polislagen.


Handelsbanken aktiesparekonto

Sammanhållen hemvård: slutbetänkande

Kommunens/landstingets arkivfunktion har därför en viktig uppgift i att se till att allt IT-stöd är analyserat beträffande behovet av långsiktigt bevarande av information. Om man kunnat konstatera att data, d.v.s. uppgifter, skall bevaras och finnas tillgänglig längre tid än ett eller två år, måste IT-systemet ha funktioner för avställning av data, arkivering och inte minst vilka uppgifter som ska lämnas för miljöredovisningen. Även andra . Stockholms lins landsting 3 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-27 LS 2016-1486 Landstinget har år 2018 en beslutad landstingsövergripande plan för hållbar upphandling innehållande mål, åtgärder för När din anmälan kommer in till oss bedömer vi vilka uppgifter som krävs för att utreda ditt ärende.