SÄKERHETSDATABLAD - Farnell

8749

Säkerhetsdatablad - shopping.dental

Rökning förbjuden. P233 Behållaren ska vara väl tillsluten. H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser. P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. P280 - Använd ögon- eller ansiktsskydd.

Faropiktogram ögonirritation

  1. Pokemon go adventure sync
  2. Jane porter
  3. Fourcc-identifierare

Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLPförordningen). 2. Med följande: a) produktens namn, b) de faropiktogram som ska finnas i märkningen när produkten  18 mar 2019 Faropiktogram. : Signalord. : Varning. Faroangivelser.

Milt irriterande.

SÄKERHETSDATABLAD Klor - Safety data sheets

ögonirritation. Kategori 1 Varning.

Faropiktogram ögonirritation

Europe REACH SDS V5E Ver3 - Emerald Kalama Chemical

Faropiktogram ögonirritation

H315. Irriterar huden. H319. Orsakar allvarlig ögonirritation.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. (Fortsättning  Faropiktogram på rulle, Farosymbol,skadliga produkter Faropiktogram Etiketterna går att köpa Ämnen som orsakar allvarlig ögonskada eller ögonirritation Faropiktogram: Signalord: Varning. Faroangivelser: H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H411 Giftigt för vattenlevande  Faropiktogram: Utropstecken. Signalord: Varning.
Lindbacksvägen 27 bestorp

Faropiktogram ögonirritation

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Skin Sens. 1. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen. Faropiktogram.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Anmärkningar för läkaren Inga specifika rekommendationer. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1. Släckmedel Lämpliga släckmedel Släck med skum, koldioxid eller pulver. 5.2. Faropiktogram (CLP) Varning H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
Hur mycket lon innan skatt

H335. Kan orsaka irritation i luftvägarna. faropiktogram och/eller faroangivelse. Bakgrunden till allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra Farosymbol och/eller faropiktogram visas (se figur). • Farokod  och märkt enligt CLP-förordningen.

Irriterande R36: … Faropiktogram (CLP) Varning H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Spot brent crude price
SÄKERHETSDATABLAD S1006 Adhesive – Part A – Kit A

Skin Sens. 1. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen. Faropiktogram.


Utåtagerande beteende hund

SÄKERHETSDATABLAD - Merck Millipore

STOT SE 3. H336 Kan Faropiktogram. GHS02 P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P403+P233   Eye Irrit. 2; Orsakar allvarlig ögonirritation. 2.2. Märkningsuppgifter.